Your current location:Home > CEC > CEC leaders
Dong Xuhui

Name:Dong Xuhui

Duty:President


Liu Zunwen

Name:Liu Zunwen

Duty:General Manager


Gu Jiangyuan

Name:Gu Jiangyuan

Duty:Deputy General Manager


Yan Tao

Name:Yan Tao

Duty:Deputy General Manager


Liu Qingzhi

Name:Liu Qingzhi

Duty:Deputy General Manager


Chen Yiqun

Name:Chen Yiqun

Duty:Deputy General Manager